Ehitusjuhtimine

Teenus, kus meie Kliendi esindajana koordineerime kogu ehitusprojekti teostamist, alustades ehitusprojekti kavandamisest ja jälgides seda kuni garantiiperioodi lõpuni.

EhitusjuhtimineEhitusjuhtimine

Meie kogemuste põhjal oleme leidnud, et parim lõpptulemus saavutatakse siis, kui ehitusprotsessi juhitakse ühtselt algusest lõpuni.

Kliendi esindajana teostame kogu ehitusprojekti läbiviimise teenust. Ehitusjuhtimise teenuse läbiviimisel selgitame välja Kliendi eesmärgid ja vajadused, mille põhjal koostame ja korraldame projekti lähteülesanded projekteerimiseks, koostame pakkumuse dokumendid ja viime läbi pakkumused ehitustöövõtja valimiseks. Koordineerime kogu ehitusperioodi kasutusloa hankimiseni ja garantiiperioodi lõpuni. Ehitusjuhtimise teenus tagab Kliendile soovitud tulemi saavutamise minimaalse ajakuluga, võimaldades Kliendil keskenduda oma ärilisele tegevusele.

Ehitusjuhtimine sisaldab järgmisi tööülesandeid:
 • Ehitusprojekti planeerimine – algab projekti ettevalmistamisest koos Tellija soovide kaardistamisega. Ressursside ja eelarve hindamisest ning ajakava koostamisest.
 • Lepingute haldamine – vastutatakse lepingute sõlmimise ja täitmise eest, kaasa arvatud alltöövõtjate ja tarnijatega.
 • Kliendi esindamine - ehitusjuhtimise oluline aspekt, mis hõlmab Kliendi huvide ja vajaduste kaitsmist kogu ehitusprotsessi vältel.
 • Ehitusprojekti terviklikkuse kontrollimine, kooskõlastuste ja ehituslubade taotlemise korraldamine;
 • Ehitustööde järelevalve – jälgitakse ehitustööde kulgu, kvaliteeti ja tähtaegu, tehes vajadusel kohapealseid inspekteerimisi.
 • Projektijuhtimine– koordineeritakse ja juhitakse kõiki projekti osapooli, sh projekteerijaid, alltöövõtjaid ja ehitajaid.
 • Eelarve ja kulude haldamine – hooldatakse projekti kulude ja eelarvega seotud aspekte ning teostatakse kulude kontrolli.
 • Turvalisus ja ohutus – tagatakse ehitusplatsi ohutus ja vastavus tööohutuse standarditele.
 • Dokumentatsioon ja aruandlus – hallatakse projekti dokumentatsiooni, sealhulgas ehitusjooniseid, muudatusi ja aruandeid.
 • Riskide hindamine ja probleemide lahendamine – tuuakse välja ja hinnatakse riske ning tegeletakse projektiga seotud probleemidega.
 • Suhtlemine ja koostöö – tegeletakse aktiivselt suhtlemisega projekti osapooltega, sh kliendi, projekteerijate, alltöövõtjate ja ametiasutustega.
 • Kontrollülevaatuste läbiviimine ning vastuvõtu protseduuride juhtimine. Vajalike kasutus- ja hooldusjuhendite ning muu dokumentatsiooni haldamine ning nende üleandmine Tellijale.
 • Ehitise kasutusele võtuga seotud toimingute teostamine, sealhulgas kasutusloa taotlemise protseduur – KOV, Päästeamet.
 • Ehitise halduse ja garantiiperioodi toimingute läbiviimine.

Täpne osutatava teenuse sisu valmib koostöös Tellija soovidest ja vajadustest ning objektist.

kontakt

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

SAADA PÄRING